×
×

شبکه‌­سازی میان اساتید برتر در دستور کار بنیاد ملی نخبگان

 • کد نوشته: 66
 • فروردین ۱۹, ۱۴۰۳
 • 13 بازدید
 • ۰
 • کمک به شبکه‌سازی میان اعضای هیات علمی برتر و دانشگاه‌­ها با هدف تقویت همکاری‌های علمی و انتقال تجارب ایشان به‌ منظور شناسایی و حل مسائل کشور در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دارد. به گزارش ایسنا، به‌ منظور شبکه‌­سازی میان اساتید برتر و نخبه و زمینه‌­سازی برای اثرگذاری آن­ها در حل مسائل و چالش‌­های […]

  شبکه‌­سازی میان اساتید برتر در دستور کار بنیاد ملی
نخبگان
 • کمک به شبکه‌سازی میان اعضای هیات علمی برتر و دانشگاه‌­ها با هدف تقویت همکاری‌های علمی و انتقال تجارب ایشان به‌ منظور شناسایی و حل مسائل کشور در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دارد.

  به گزارش ایسنا، به‌ منظور شبکه‌­سازی میان اساتید برتر و نخبه و زمینه‌­سازی برای اثرگذاری آن­ها در حل مسائل و چالش‌­های اساسی کشور، بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی، از تشکیل هسته‌های مسئله‌محور، حمایت کرده و از نتایج مطالعات آن­ها برای اثرگذاری در حل مسائل مهم کشور پشتیبانی نهادی می­‌کند.

  اهداف تدوین و اجرای طرح هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی عبارت است از:

  * کمک به شبکه‌سازی میان اعضای هیئت علمی برتر و بین دانشگاه‌­ها با هدف تقویت همکاری‌های علمی و انتقال تجارب ایشان به‌ منظور شناسایی و حل مسائل کشور؛

  * تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حل مسائل جامعه و صنعت توسط افراد یا گروه‌های برتر و نخبه؛

  * زمینه­‌سازی برای توسعه اثرگذاری اعضای هیئت‌علمی، دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی در حل مسائل واقعی جامعه و صنعت.

  پژوهش­‌ها و مســائلی کــه در دســتور کار طــرح توســعه هســته‌های مســئله محــور اعضـای هیئت علمـی قـرار می‌گیرنـد، باید ویژگی‌هـای زیـر را داشـته باشـند:

  * طــرح توســعه هســته‌های مســئله محــور اعضــای هیئت علمــی در تــلاش اســت تــا عــلاوه بــر اســتفاده از ظرفیت‌هــای نخبــگان در حــل مســائل کشــور زمینه‌هــای لازم بــرای پیونــد میــان پژوهشــگران و سیاســت‌پژوهــان بــا بدنه‌هــای سیاســتگذاری را ایجــاد کند و در طــول ایــن فرآینــد ضمــن ارتقــاء مســئولیت‌پذیری نخبــگان در قبــال مســائل، بســترهای لازم را بــرای آشــنایی بــا مســائل واقعــی و شــیوه‌های پرداختــن بــه آن فراهــم آورد.
   
  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، همچنین طـرح توسـعه هسـته‌های مسـئله محـور اعضـای هیئـت علمـی بـا هـدف غایـی تحقـق حکمرانـی نخبـگان در کشـور طـرح‌ریـزی شـده اسـت و در تلـاش اســت ناظــر بــه نیازهــای حــال و آینــده کشــور و همچنیــن تقاضــای دســتگاه‌های اجرایـی ضمـن شناسـایی، تدقیـق و حـل مسـائل بـه کمـک نخبـگان، زمینه‌هـای لازم بـرای ارزش‌آفرینـی بیـش از پیـش ایـن سـرمایه ملـی را فراهـم آورد. در همیـن راسـتا تــلاش شــده اســت کــه طراحــی نظام‌منــدی از شناســایی تــا حــل مســائل و رصــد پیامدهـا در دسـتور کار قـرار گیـرد.

  انتهای پیام

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *